Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας: Πληροφόρηση σε θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας «Ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχοκοινωνικής στήριξης και πληροφόρησης πολιτών σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».  Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο ηλεκτρονικό αρχείο τη με αρ.…