Αίτηση αναστολής

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

 

Των:

 1. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών του Α΄      Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, με      έδρα την Αθήνα, οδός Ηπίτης 15.
 2. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων 2ου  Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας, όπως      νόμιμα εκπροσωπείται με έδρα την οδού Φιλήμονος 2 και Τσόχα, Αθήνα.
 3. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Β΄      Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Διδακτήριο του Β΄      Πειραματικού Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 4. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Βαρβακείου      Πειραματικού Γυμνασίου, με έδρα την Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 5. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών του Πειραματικού Γυμνασίου Ιωνιδείου Σχολής Πειραιώς, με έδρα      τον Πειραιά, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 6. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής  Σχολής Σμύρνης
 7. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου      Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο      Κρήτης , ως νόμιμα εκπροσωπείται.
 8. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου      Πειραματικού Γυμνασίου Αγίων Αναργύρων, που εδρεύει στους Αγ.      Αναργύρους Αττικής, ως νόμιμα εκπροσωπείται.
 9. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Α΄      Πειραματικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, με έδρα το Διδακτήριο του Α΄      Πειραματικού Γυμνασίου στη Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
 10. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων 2ου  Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου      Μακεδονίας ΠΣΠΜ, όπως νόμιμα εκπροσωπείται με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 11. Συλλόγου      Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου      Πειραματικού Γυμνασίου Πατρών. όπως νόμιμα εκπροσωπείται με έδρα την      Πάτρα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ANAΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

 1. Της από 20.2.2013 και χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) με θέμα «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Π.Π.Σ.) για το σχολικό έτος 2013-2014» και
 2. Κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης 

ΚΑΤΑ

Του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Την 13-3-2013 κατατέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Σας η από 07-03-2013 και με αριθμ. καταχώρησης ……….. αίτησή μας για την ακύρωση της ως άνω προσβαλλόμενης κανονιστικής διοικητικής πράξης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης, η οποία έχει επακριβώς ως ακολούθως:

Α. Νομικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέες διατάξεις

Σύμφωνα, με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Π.Δ. 18/1989 (Α` 18), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του Ν.2721/1999 (Α` 112), Επιτροπή από μέλη του Δικαστηρίου, στο οποίο ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως, μπορεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση, η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο (παρ. 2).

Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακυρώσεως. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνει ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος (παρ.6).

Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχθεί την αίτηση αναστολής, ακόμα και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη.

Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή αβάσιμη.

Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί  να διατάξει και κάθε άλλο κατά περίπτωση κατάλληλο μέτρο (αρθ. 52 παρ. 8 ΠΔ 18/1989).

Σύμφωνα με όσα έχουν παγίως κριθεί από το Δικαστήριό Σας, δεν συγχωρείται κατ` αρχήν  αναστολή   εκτελέσεως   κανονιστικής   πράξης,   εκτός   εάν   ο  ενδιαφερόμενος  επικαλείται  και αποδεικνύει ότι από την εφαρμογή αυτής  θα υποστεί ευθεία και άμεση  βλάβη  που  δυσχερώς  θα  επανορθωθεί  σε περίπτωση  ευδοκίμησης  της  αιτήσεως  ακυρώσεως, οπότε και χορηγείται  μερική αναστολή.

Εξάλλου,  όταν  η κανονιστική  πράξη  συμπληρώσει  τη  ρύθμιση του εξουσιοδοτικού νόμου, είναι  δυνατή  η  χορήγηση  αναστολής  εκτελέσεως  αυτής  ή  ορισμένων διατάξεών  της, υπό την προϋπόθεση ότι η βλάβη που επικαλείται ο αιτών επέρχεται από αυτοτελή ρύθμιση που δεν περιέχεται στο νόμο, δεδομένου ότι  η  Επιτροπή  Αναστολών  δεν  έχει  αρμοδιότητα  να αναστέλλει την εφαρμογή του νόμου (βλ. ΕφΑθ 97/1973,  395/1985,  428/1990,  463/1992, 185, 314/1994).

Εξάλλου, κατά την έννοια των παρατιθεμένων διατάξεων του ΠΔ 18/1989, ερμηνευομένων ενόψει της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Συντάγματος με την οποία κατοχυρώνεται και η προσωρινή δικαστική προστασία (Ε.Α. 956, 484/2003, 718/1993), είναι δυνατή η χορήγηση αναστολής εκτελέσεως κανονιστικής πράξεως, ή και η διαταγή καταλλήλου μέτρου, στην περίπτωση προδήλου βασιμότητας των προβαλλομένων με την αίτηση ακυρώσεως λόγων, μεταξύ των οποίων, του νόμου μη διακρίνοντος, περιλαμβάνεται και η αντισυνταγματικότητα της διατάξεως τυπικού νόμου στην οποία στηρίζεται η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη.

B. ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

 

1. ΠΡΟΔΗΛΗ ΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Εν προκειμένω η αίτηση ακύρωσής μας θεωρούμε ότι είναι προδήλως βάσιμη και πιθανολογείται σφόδρα η ευδοκίμησή της, γεγονός που δικαιολογεί κατά τα ανωτέρω (υπό Α) αυτοτελώς την αποδοχή της παρούσας αιτήσεως.

Πράγματι είναι μεν γεγονός ότι δεν δύναται στα πλαίσια της αίτησης αναστολής το Δικαστήριό Σας να εξετάσει ενδελεχώς τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως, η βασιμότητα των οποίων θα κριθεί στην κύρια δίκη, ωστόσο αρκεί εν προκειμένω η βασική εξέταση αυτών για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η αίτηση ακύρωσης μας πιθανολογείται σφόδρα ότι θα γίνει δεκτή και τούτο διότι η προσβαλλόμενη κανονιστική πράξη πάσχει από κραυγαλέες τυπικές και ουσιαστικές πλημμέλειες.

Ειδικότερα πάσχει για αντισυνταγματικότητα του νόμου κατά το μέρος που χορηγεί εξουσιοδότηση για ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων σε δευτερεύον διοικητικό όργανο, παράβαση ουσιώδους τύπου περί τη διαδικασία λόγω έλλειψης πρότασης από το οικείο ΕΠ.ΕΣ., για έλλειψη αιτιολογίας, για παράβαση ισότητας, αναλογικότητας δικαιολογημένης εμπιστοσύνης κλπ.

 

 

2. ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΗ ΒΛΑΒΗ

Η αίτησή μας δεν είναι σε κάθε περίπτωση ούτε απαράδεκτη, ούτε προδήλως αβάσιμη, η δε αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης επιβάλλεται για τους ακόλουθους λόγους που στοιχειοθετούν πράγματι ανεπανόρθωτη βλάβη μας (υλική και ηθική). 

Η προσβαλλόμενη πράξη ρυθμίζει ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που αφορά χιλιάδες μαθητές, τις οικογένειές τους, των οποίων θίγονται άμεσα συνταγματικά ατομικά δικαιώματα και ελευθερίες που εγγυάται το Κράτος (βλ. αναλυτικά στην αίτηση ακύρωσης).

Ειδικότερα, η ανεπανόρθωτη βλάβη όλων των μαθητών και δη όλων ημών ως αιτούντων αποδεικνύεται άμεσα και καθίσταται πλέον εναργής από το γεγονός ότι αιφνιδιάζει όλους εμάς, οι οποίοι είχαμε εγγραφεί σε συγκεκριμένο πειραματικό σχολείο (που είναι ενιαίο από την ίδρυσή του το έτος 1929) με την πεποίθηση ότι θα αποφοιτούσαμε από την τελευταία τάξη του σχολείου αυτού (Γ΄ Λυκείου), είχαμε δε οργανώσει τις ζωές τις δικές μας και των οικογενειών μας με βάση το προγενέστερο καθεστώς, το οποίο βιαίως ανατρέπει η ρύθμιση και δη χωρίς την καθιέρωση μιας ανεκτής μεταβατικής περιόδου.

Ευλόγως λοιπόν πιστεύαμε αφενός λόγω του ενιαίου αφετέρου λόγω της σύνδεσης που είχε επιβεβαιωθεί με οικεία απόφαση της ΔΕΠΠΣ μεταξύ  Γυμνασίου και Λυκείου ότι δεν θα υποβληθούμε στη διαδικασία αυτή τουλάχιστον μέχρι την έκδοση της προσβαλλόμενης, πράγμα δε που διαπιστώνει και η τελευταία από 7/3/2013 απόφαση του ΕΠΕΣ Αθηνών το οποίο ομιλεί για αιφνιδιασμό μας και για το λόγο της ενιαιότητας του σχολείου.

Δηλαδή μέχρι σήμερα κανείς από την κοινότητα του σχολείου δεν μας είχε ενημερώσει για το αντίθετο και ευλόγως διότι κάτι τέτοιο δεν συνάγεται από το νόμο. Αν όμως η ΔΕΠΠΣ ενεργούσα καθ’  υπέρβαση εξουσιοδότησης σε ενιαία και συνδεδεμένα σχολεία με προηγούμενη απόφασή της αποφάσισε λίγες εβδομάδες πριν τις εξετάσεις να καλέσει και εμάς εκτός των άλλων σε εξέταση, αυτό βρίσκεται σαφώς πέραν από τη γνώση μας αλλά και από κάθε φαντασία.

Η βλάβη μας από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης είναι παρούσα και ανεπανόρθωτη διότι η επιβολή των εξετάσεων στις οποίες μπορούν να μετάσχουν όλοι οι μαθητές οιωνδήποτε σχολείων, οδηγεί αυτομάτως σε διακοπή της βεβαιότητας φοίτησής μας στα ίδια σχολεία και θέτει ήδη από σήμερα εμπόδια στη συνέχιση της φοίτησής μας σε αυτά, βλάπτοντας στον πυρήνα τους θεμελιώδη συνταγματικά και υπερνομοθετικά κατοχυρωμένα δικαιώματά των μαθητών. Μεταβάλλεται δηλαδή σήμερα η σχολική μας καθημερινότητα και η εκτέλεση της προσβαλλόμενης σηματοδοτεί την απομάκρυνσή μας από το σχολικό περιβάλλον από το οποίο ευλόγως θεωρούσαμε ότι θα αποφοιτήσουμε. Το σχολείο μας μετατρέπεται από χώρο μάθησης σε πεδίο επιβίωσης, και μάλιστα όχι ακριβώς των καλύτερων μαθητών, αλλά αυτών που θα προλάβουν να προετοιμασθούν καλύτερα ανάλογα με την έγκαιρη πληροφόρηση που είχαν ή όχι.

Εξάλλου, η προσβαλλόμενη δεν αφορά ενήλικες στους οποίους ως γνωστόν δίδεται επαρκές μεταβατικό στάδιο κατά κανόνα (βλ. ενδεικτικά σχέδιο Αθηνά για φοιτητές, νόμο Αρσένη του 1998 όπου προβλέφθηκε για τους εκπαιδευτικούς πενταετής μεταβατική περίοδος ισχύος της επετηρίδας), αλλά για ευαίσθητες παιδικές ψυχές της Γ΄ Γυμνασίου. Δηλαδή εν τέλει δεν θα τρωθεί το κύρος του αντιδίκου ούτε η αξιοκρατίας ούτε η αριστεία των σχολείων αν όλα γίνουν με τον επιβαλλόμενο από τις ειδικές περιστάσεις ρυθμό.

Απ’ την κοινή πείρα είναι γνωστό ότι σε όλες τις μεταρρυθμίσεις και κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής τους επισυμβαίνουν αδικίες είτε λόγω ελλιπούς ή άνισης πληροφόρησης είτε λόγω αστοχιών στην προσαρμογή των οργάνων, ενώ επίσης είναι γνωστό ότι οι δάσκαλοι και καθηγητές διαφορετικά ενημερώνουν τους μαθητές τους σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των μαθητών να μην γίνουν ακόμα εξετάσεις τούτο συνιστά εφησυχασμό αυτών. Αντίθετα αν μετά τις σημερινές εξελίξεις παγώσει η εφαρμογή των εξετάσεων με ρητή αναφορά ότι θα γίνουν του χρόνου άπαντες θα γνωρίζουν από σήμερα και θα τοποθετηθούν στο ίδιο σημείο εκκίνησης και προετοιμασίας ώστε να τηρηθεί η ισότητα και η αξιοκρατία. 

Κρίσιμο είναι τέλος ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν καθορίζει καθόλου την εξεταστέα ύλη (βλ, και αίτηση ακύρωσης), κάτι που παρουσιάζει ως δήθεν πλεονέκτημα ενώ τούτο αποτελεί το μεγαλύτερο μειονέκτημά της, διότι μη υπάρχουσας συγκεκριμένης και αντικειμενικά προκαθορισμένης ύλης καλούνται οι μαθητές να εξετασθούν σε απεριόριστα γνωστικά πεδία και κατά τούτο καθίσταται εκ των πραγμάτων περισσότερο επιβαλλόμενη η προσφυγή σε φροντιστήρια, κάτι που έχει δημιουργήσει κυριολεκτικά πανικό. Αυτό δηλαδή επιτείνει το φαινόμενο αιφνιδιασμού των μαθητών ακόμα περισσότερο και δημιουργεί τεράστιο πανικό και πρόδηλη ανισότητα στην προετοιμασία τους.

Ακόμα και αν ήθελε θεωρηθεί ότι υφίσταται εξεταστέα ύλη πρόκειται για παντελώς αόριστη και γενική κάτι που εγκυμονεί κίνδυνο για την καταλληλότητα – προσφορότητα των θεμάτων που θα τεθούν. Σε αυτό άλλωστε συνηγορεί και ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος ομιλεί περί ασάφειας. Η υποχρέωση για προηγούμενο καθορισμό συγκεκριμένης ύλης προκύπτει εξάλλου από το νόμο και το Σύνταγμα που επιβάλλει οι διαδικασίες επιλογής να γίνονται με σαφώς προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια γνωστά στους υποψηφίους ώστε να προετοιμάζονται κατάλληλα και να υπάρχουν εκ των προτέρων γνωστοί σε όλους κανόνες, ώστε να εκκινούν όλοι από την ίδια ισότιμη βάση.

Είναι βέβαια αυτονόητο ότι η μαθησιακή διαδικασία διακόπτεται κατ’ ουσίαν αφού οι μαθητές από σήμερα και στο εξής προστρέχουν και επιζητούν ενίσχυση των όσων έχουν ήδη διδαχθεί ακόμα και σε φροντιστήρια. Δηλαδή οι ίδιοι μαθητές που καλούνται σήμερα να επιτύχουν στις συγκεκριμένες εξετάσεις θα κληθούν σε λίγα χρόνια να μετάσχουν εκ νέου στις εξετάσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Το κυριότερο σημείο σε ότι αφορά τη βλάβη των μικρών μαθητών είναι η τεράστια ψυχολογική και ηθική επιβάρυνσή τους όταν με βεβαιότητα και λόγω της συμμετοχής χιλιάδων υποψηφίων για ολίγες θέσεις θα αποχωρήσουν από το σχολικό περιβάλλον ως αποτυχημένοι έστω και αν επιτύχουν υψηλή επίδοση. Ήδη σήμερα πριν καν πλησιάσουμε στις εξετάσεις με την είσοδο και μόνο στη διαδικασία αυτή πολλοί μαθητές έχουν παρουσιάσει έντονα ψυχολογικά προβλήματα, έχουν προστρέξει ήδη σε ψυχολόγους για να υποστηριχθούν οι παιδικές ψυχές που βεβαίως δεν ευθύνονται σε τίποτα ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους μαθητές στο σχολείο μας που δεν είχαν από κανέναν ενημερωθεί ότι θα αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό. Η δε συνειδητοποίηση ότι πράγματι οδεύουμε σε εξετάσεις έρχεται με την α) υπογραφή σήμερα υπευθύνων δηλώσεων για τον τόπο κατοικίας έτσι ώστε να επιλεγεί το νέο σχολείο β) εγγραφή σε φροντιστήρια και γ) φυσικά με την ανάρτηση των σχετικών προσκλήσεων για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει στους χώρους ανακοινώσεων του σχολείου.

Είναι δε βέβαιο ότι με τέτοιες άνισες συνθήκες συμμετοχής στη διαδικασία σε σχέση με τους μαθητές άλλων σχολείων ουδόλως θα προκύψουν οι καλύτεροι σε συνδυασμό με την απουσία ύλης και έγκαιρης προετοιμασίας και επομένως η αναστολή των εξετάσεων διασφαλίζει και το δημόσιο συμφέρον.

Ειδικότερα:

3. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Το αληθές δημόσιο συμφέρον πλήττεται κατάφωρα και τούτο διότι καθηγητές μαθητές και σχολεία ως δομές είναι παντελώς ανέτοιμα να εκτελέσουν το νόμο. Εξάλλου το δημόσιο συμφέρον έγκειται στην ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων μέσα από ένα σχολικό σύστημα με σαφείς και προκαθορισμένους όρους για όλους κυρίως σε ότι αφορά το χρονικό σημείο εκκίνησης της προετοιμασίας των μαθητών καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών μεταξύ των οποίων όλοι εμείς μόλις μετά την έκδοση της προσβαλλόμενης συνειδητοποίησε τη μεταβολή του συστήματος ενώ άλλοι μαθητές κυρίως διαφορετικών σχολείων είχαν αρχίσει την προετοιμασία τους ακόμα και με φροντιστήρια. Έτσι λοιπόν σήμερα και υπό συνθήκες πανικού οι μαθητές μεταβάλλουν τον προσανατολισμό τους. Δηλαδή μετά την διεξαγωγή της διαδικασίας με άνισο τρόπο και όρους θα καταλήξουμε σε άδικα αποτελέσματα και σε επιλογή οπωσδήποτε λιγότερων άξιων – αποκλεισμό άξιων το οποίο προφανώς και έρχεται σε αντίθετη με τις επιδιώξεις του συνταγματικού νομοθέτη και συνακόλουθα και με το δημόσιο συμφέρον.

Είναι γεγονός ότι δεν έχει καθορισθεί ακόμα πλήρως και σαφώς το πλαίσιο λειτουργίας των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, καθώς:

– ο χαρακτηρισμός των σχολικών μονάδων ως Προτύπων Πειραματικών Σχολείων έγινε με πρόσφατα την ΥΑ 122084/Δ4/25.10.2011 (ΦΕΚ 2546 Β΄/7.11.2011) και τη νεότερη ΥΑ 66365/Δ4/13.6.2012 (ΦΕΚ 1968 Β΄/18.6.2012)

– δεν έχει ακόμα εκδοθεί η απαιτούμενη κατά το άρ. 44 παρ. 1 του ν. 3966/2011 Υ.Α για τα συνδεδεμένα σχολεία, παρά μόνο η υπ’ αριθμ. 50210/Δ1/4.5.2012 απόφαση της ΔΕΠΠΣ

– η διεξαγωγή των εξετάσεων αποφασίστηκε μόλις πρόσφατα με την  προσβαλλόμενη (20.2.2013) και μάλιστα χωρίς να έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα στο ΦΕΚ, προκειμένου η πράξη να είναι υποστατή και εκτελεστή παράγουσα έννομες συνέπειες

– δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων, οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, τα λοιπά κριτήρια (θα καθορισθούν προφανώς με νεώτερη απόφαση της ΔΕΠΠΣ, η οποία πάντως δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα), ενώ ο καθορισμός των γνωστικών πεδίων είναι γενικόλογος και αόριστος.

– δεν έχουν ακόμα στελεχωθεί και λειτουργήσει τα αρμόδια όργανα . Σχετικό είναι το από 14.1.2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη προς τη ΔΕΠΠΣ στο οποίο διαπιστώνεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η ρύθμιση σοβαρών ζητημάτων  που άπτονται της εκπλήρωσης και της λειτουργίας των πρότυπων πειραματικών σχολείων, χαρακτηρίζεται προβληματικό να απαιτείται από τους μαθητές που εισήχθησαν στην Α΄ τάξη του πειραματικού γυμνασίου με διαφορετικό πλαίσιο, διαφορετική προοπτική και προγραμματισμό να ανταποκριθούν σε εξετάσεις, των οποίων το πλαίσιο εξακολουθεί να παραμένει ασαφές και τέλος προτείνεται να ισχύσουν οι μεταβατικές διατάξεις (δηλαδή η μεταβατική περίοδος) για τα σχολικά έτη 2012-2013 και 2013-2014, ώστε «αφενός στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης να μην ανατρέπεται ο προγραμματισμός που έχει γίνει βάσει του πλαισίου που ίσχυε κατά την εγγραφή των μαθητών στο πειραματικό γυμνάσιο, αφετέρου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για τον βέλτιστο σχεδιασμό ενεργειών και υλοποίηση των νομοθετικών προβλέψεων».

γ) τα περισσότερα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία δηλώνουν ανέτοιμα για την εφαρμογή του νόμου (Δ/νσεις και καθηγητές). Τούτο αποτελεί ταυτόχρονα και απαξίωση για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, αφού επί της ουσίας ακυρώνεται το σύνολο του εκπαιδευτικού τους έργου.

 

Γ. ΑΙΤΗΤΙΚΟ

Επειδή η εκτέλεση της προσβαλλόμενης στην απευκταία περίπτωση μη χορήγησης της αιτούμενης αναστολής  θα λάβει χώρα άμεσα πριν προλάβει καν να εξετασθεί η αίτηση ακύρωσής μας, της οποίας η ευδοκίμηση πιθανολογείται σφόδρα, ώστε προφανώς δεν θα έχει κάποιο ουσιαστικό νόημα για εμάς η τελική δικαίωση μετά από πολλούς μήνες, ίσως και έτη.

Επειδή, η κρίση των ακυρωτικών υποθέσεων που άγονται ενώπιων του Δικαστηρίου Σας  λόγω των βεβαρημένων πινακίων και του φόρτου των δικαστικών λειτουργών που υπηρετούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αναγκαστικά καθυστερεί. Με το δεδομένο αυτό η κατά τα ανωτέρω βλάβη μας θα είναι πραγματικά και αντικειμενικά ανεπανόρθωτη, καθώς αν δεν ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης, θα εφαρμοσθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του αντιδίκου και δεν θα έχει πρακτικά κανένα νόημα η αποδοχή της αίτησης ακύρωσης και η τελική δικαίωσή μας που θα χρειαστεί, όμως,  αναγκαστικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επειδή η χορήγηση της αναστολής καθίσταται μονόδρομος για όλους εμάς, διότι αν διεξαχθούν οι εξετάσεις, απομακρυνθούμε από το σχολείο μας, εγγραφούμε σε άλλο σχολείο της περιοχής ή και άλλης περιοχής και στη συνέχεια γίνει δεκτή η αίτηση ακυρώσεως, που εμείς θεωρούμε βέβαιο ότι θα γίνει δεκτή, αυτό θα επισυμβεί σε χρόνο όπου θα έχουμε ήδη φοιτήσει σε άλλο σχολείο, ενώ τις θέσεις μας θα έχουν καταλάβει άλλοι μαθητές, με απρόβλεπτες συνέπειες και για τη φοίτησή και των τελευταίων στο ίδιο σχολείο. Επομένως και εξ αυτού του λόγου θίγεται και λόγω της εκτάσεως που θα λάβει το ζήτημα το δημόσιο συμφέρον.

Επειδή για λόγους κατεπείγοντος (ήδη καλούνται οι υποψήφιοι στις 18/3/2013 να υποβάλλουν αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις), λόγω της ιδιάζουσας κατά τα ανωτέρω ευαίσθητης κοινωνικής φύσης της υπόθεσης και λόγω του μεγάλου αριθμού ενδιαφερομένων χιλιάδων μαθητών, ζητούμε να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης προκειμένου να μην προχωρούν στο μεταξύ όλες οι συναφείς διαδικασίες μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αιτήσεως αναστολής, ώστε να μην χρειαστεί να ανατραπεί εκ των υστέρων ο συνολικός προγραμματισμός του Υπουργείου αλλά και των άμεσα ενδιαφερομένων οικογενειών των μαθητών (αλλά και των καθηγητών) σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης αναστολής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και όσους ρητώς επιφυλάσσομεθα να προσθέσουμε νομίμως με

 δικόγραφο προσθέτων λόγων και με ρητή επιφύλαξη

παντός εν γένει νομίμου δικαιώματός μας

 

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

            Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ανασταλεί προσωρινά η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, ρητής ή σιωπηρής, προγενέστερης ή μεταγενέστερης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της συναφούς  αίτησης ακύρωσης.

Άλλως και σε κάθε περίπτωση, να εκδοθεί πρόσφορο ασφαλιστικό μέτρο ρυθμίζον προσωρινά την κατάσταση.

Να κληθούμε να παρασταθούμε δια του πληρεξουσίου μας Δικηγόρων κατά τη συζήτηση της παρούσας αιτήσεως και κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής προκειμένου να αναπτύξουμε και προφορικά τις απόψεις μας.

 

Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης (ακόμα και πριν τη κλήση του αντιδίκου) μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αιτήσεως αναστολής, λόγω του απολύτως κατεπείγοντος (έναρξη της διαδικασίας στις 18/3/2013) και ιδιάζοντος κατά τα ανωτέρω χαρακτήρα της υπόθεσης.

Να καταδικασθεί το αντίδικο στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα, 13-3-2013

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος

Advertisements

About sylogosevaggeliki

Σύλλογος Γονέων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
This entry was posted in ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s