Επιστολή Προς το Υπουργείο Παιδείας,δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
 ΣΜΥΡΝΗΣ

Λέσβου 4  Τ.Κ  171 23  Ν.Σμύρνη

Ν. Σμύρνη    2 . 11. 2011

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΘΕΜΑ: Yπόμνημα – Αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, σχετικά με  το νέο καθεστώς εισαγωγής μαθητών στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία.

 Το νέο νομικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων που θεσμοθέτησε ο νόμος  3966/2011, ορίζει  τη διαδικασία  εισαγωγής μαθητών  εις αυτά, κατά τις τιθέμενες ειδικότερες διακρίσεις ως προς τις βαθμίδες των σχολικών μονάδων, παραχωρώντας επιλεκτικές δυνατότητες και ευχέρειες ως προς όλες,  πλην των Λυκείων, για τα οποία προκαθορίζει απόλυτα, ότι η εισαγωγή των μαθητών  σε αυτά  θα γίνεται ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων.

 Το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά των μελών του Συλλόγου μας  και δη το ήδη ορισθέν σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου, ως Πρότυπο-Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, ήταν  κατά το προϋφιστάμενο καθεστώς συνδεδεμένο με το επίσης ορισθέν ως Πρότυπο-Πειραματικό Λύκειο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στο οποίο εισάγονταν αυτοδικαίως οι αποφοιτήσαντες μαθητές του Γυμνασίου. Πλέον μετά την θέση σε ισχύ του ανωτέρω νόμου οι δύο σχολικές μονάδες αποσυνδέονται, η δε εισαγωγή στο εν λόγω Λύκειο θα γίνεται μόνον μετά από επιτυχή συμμετοχή σε εξετάσεις. Ως προς το σημείο αυτό προκύπτουν τα κατωτέρω ζητήματα αφενός της ασυμφωνίας και αντίφασης της νέας διαδικασίας εισαγωγής μαθητών στο Λύκειο με το πνεύμα του ιδίου του νόμου που το θεσπίζει και αφετέρου της άδικης, άνισης και ιδιαίτερα σκληρής μεταχείρισης των μαθητών που καταλαμβάνονται  να φοιτούν ήδη (εισαχθέντες και βασιζόμενοι στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο) σε τάξεις του Γυμνασίου και οι οποίοι θα υποχρεωθούν να ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία εισαγωγής στο Λύκειο, μη έχοντες άλλη επιλογή.

 Ο νόμος 3966/ΦΕΚ 118/Α/24.5.2011 περί <<Θεσμικού πλαισίου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυσης Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις>>, στο κεφάλαιο Γ’ αυτού έθεσε το νέο διάγραμμα λειτουργίας και οργάνωσης των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, σκοπός των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 36 αυτού, είναι:

α) η εξασφάλιση δημόσιας και δωρεάν υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, που συμβάλλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των μαθητών,

β) η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα των Α.Ε.Ι., στη διδακτική των επί μέρους γνωστικών αντικειμένων, στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, καθώς και στην οργάνωση, διοίκηση, αξιολόγηση και διαχείριση σχέσεων στο επίπεδο της σχολικής μονάδας,

γ) η εκπαίδευση με πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών Τμημάτων Α.Ε.Ι. και, ιδίως, Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των μεταπτυχιακών φοιτητών στις επιστήμες της εκπαίδευσης (αγωγής), σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Σχολές και Τμήματα, καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,

δ) η υποστήριξη του στόχου της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας, με τη δημιουργία ομίλων, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές από όλα τα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, και η ανάδειξη, προώθηση και εκπαίδευση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα αλλά και η υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και

ε) η πειραματική εφαρμογή ιδίως:

α) προγραμμάτων σπουδών, αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,

β) εκπαιδευτικού υλικού οποιασδήποτε μορφής,

γ) καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,

δ) καινοτόμων και δημιουργικών δράσεων,

ε) προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και

στ) νέων μοντέλων διοίκησης και λειτουργίας του σχολείου.>>.

 Κεντρικός στόχος της θεσμικής αυτής αλλαγής και πυρήνας του νέου συστήματος λειτουργίας καθίσταται η παροχή υψηλής ποιότητας παιδείας για όλους, με προφανή τον μαθητοκεντρικό προσανατολισμό του. Παραλλήλως θέτει κατευθύνσεις για την προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας, την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών φοιτητών κλπ. καθώς και την υποστήριξη του στόχου της  δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της αριστείας. Η πρόταξη της γενικής υψηλού επιπέδου παιδείας για όλους, ως προς την οποία όχι τυχαία ο νομοθέτης χρησιμοποιεί τον  δεσμευτικό όρο << εξασφάλιση >>  είναι δεδομένη. Σε αντίθεση με τον ανωτέρω όρο , ο οποίος αποβλέπει στο αποτέλεσμα μιας συγκροτημένης λειτουργίας , ως προ την αριστεία και τους λοιπούς δευτερεύοντες στόχους, ο νόμος αναφέρεται  απλώς σε υποστήριξη (υποβοήθηση). Ο   κύριος και πρωταρχικός λοιπόν σκοπός των νέων σχολείων, υπό των τίτλο Πρότυπα-Πειραματικά, είναι η προς όλους παροχή υψηλού επιπέδου παιδείας.

 Ο σκοπός όμως τούτος όχι μόνον δεν υπηρετείται, αλλά αναιρείται από την στο άρθρο 44 του ιδίου νόμου επιβολή διαδικασίας εξετάσεων ή τεστ δεξιοτήτων στους μαθητές, υποχρεωτικά για το Λύκειο και δυνητικά για τις λοιπές σχολικές μονάδες. Η στελέχωση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου δια επιλογής αποκλείει την <<για  όλους>> εξασφάλιση υψηλού επιπέδου παιδείας-όπως ο νόμος ορίζει- και καταρχήν αποκλίνει της αποστολής αυτής, καθόσον δεν νοείται υπό το σύγχρονο δημοκρατικό και συντεταγμένο καθεστώς παιδεία μόνον για εκλεκτούς.  Υπό το πνεύμα του νόμου λοιπόν κανείς μαθητής είναι δυνατόν να κριθεί ακατάλληλος για την φοίτησή του στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία, η δε συμπλήρωση των μαθητών που θα φοιτούν σε αυτό δεν μπορεί να στηριχθεί σε οποιαδήποτε κριτήρια που αφορούν προσωπικά στοιχεία ή δυνατότητες ή ικανότητες ή εν γένει διακρίνουσες αυτούς καταστάσεις. Μόνος δίκαιος ασφαλής και συμβατός με τον εφαρμοζόμενο νόμο τρόπος εισαγωγής των μαθητών είναι ο ακολουθούμενος επί έτη και στα προϋφιστάμενα Πειραματικά Σχολεία και συγκεκριμένα αυτός της εισαγωγής μέσω της διενέργειας κληρώσεως, ο οποίος εξασφαλίζει τόσο την συμμετοχή τυχαίας σύνθεσης μαθητών, που συμφωνεί με την προς όλους παροχή υψηλής παιδείας και παράλληλα είναι απολύτως σύμφωνος με τις αρχές της ισότητας και της ισονομίας, του δικαιώματος στην εκπαίδευση και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας.

 Ο νόμος 3966/2011 δεν επιτρέπει την δημιουργία σχολείων των λίγων ή σχολείων μιας μορφωτικής <<ελίτ>> ή μιας μειοψηφίας των αρίστων, το οποίο άλλωστε θα αντέκρουε συνταγματικούς κανόνες, αλλά αντίθετα επιχειρεί να γενικεύσει και να επεκτείνει την αναβάθμιση της παιδείας. Αυτό κατ΄ ανάγκην απαγορεύει την συρρίκνωση του πεδίου εφαρμογής του σε λίγους επιλεγμένους μαθητές και την εκδήλωση αποστροφής προς τους λοιπούς. Η τιθέμενη, ως παράλληλος αν και δευτερεύων σκοπός, υποστήριξη της αριστείας δύναται να εκφρασθεί μέσα στα σχολεία (σχολεία για όλους τους μαθητές) με την παροχή  κινήτρων, διευκολύνσεων,πλεονεκτημάτων, υποτροφιών, διακρίσεων,   επιβραβεύσεων κλπ. των αριστευόντων μαθητών της εκάστοτε σύνθεσης του σχολείου και όχι με τη απομόνωση αυτών και τη δημιουργία ενός <<αποστειρωμένου>> περιβάλλοντος των αρίστων .

 Κατά τα ανωτέρω η επιβολή αποκλειστικώς του συστήματος εισαγωγής των μαθητών στα τα Λύκεια με εξετάσεις ή δοκιμασία δεξιοτήτων, δεν συνάδει με το πνεύμα του νόμου και κινείται εκτός αυτού, καταλήγει δε να εξυπηρετεί ακριβώς τον αντίθετο από τον υπηρετούμενο υπό του νόμου σκοπό.

 Περαιτέρω η τυχόν εφαρμογή ενός συστήματος εξετάσεων ή δοκιμασίας δεξιοτήτων για την επιλογή μαθητών, αντιστρατεύεται και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της παιδείας και ματαιώνει κάθε προσφορά της, καθόσον  αποτελεί ένα σκληρό, άδικο  και αιφνιδιαστικό μέτρο για αυτούς τους μαθητές που καταλαμβάνει να φοιτούν σε πρώην Πειραματικά Γυμνάσια. Και τούτο γιατί οι μαθητές αυτοί  θα κληθούν για την εισαγωγή τους στο κατά το προηγούμενο νομικό καθεστώς συνδεόμενο Λύκειο να υποβληθούν στην δοκιμασία των εξετάσεων, το οποίο για πολλούς από αυτούς θα αποτελέσει την εμπειρία μιας πρώιμης απόρριψης.

 Αυτά τα παιδιά στα οποία, συγκαταλέγονται και οι μαθητές του Πρότυπου-Πειραματικού Γυμνασίου της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους σε αυτό από το σχολικό έτος 2012-2013 και εφεξής, ενώ είχαν εισαχθεί στο ανωτέρω Γυμνάσιο με την διαδικασία της κλήρωσης και με προοπτική της αυτοδίκαιης συνέχισης στο Λύκειο, κατά την αποφοίτησή τους θα αντιμετωπίσουν την απολύτως εξαναγκαστική, αντιπαιδαγωγική και αιφνιδίως επιβαλλόμενη συμμετοχή  σε «διαλογή τους».  Στην πραγματικότητα η πλειονότητα αυτών θα εξοπλισθεί με την επίσημη αξιολόγηση του αποτυχόντος, σε ένα κρίσιμο και καθοριστικό για το μέλλον τους χρονικό κομβικό σημείο. Είναι σημαντικό να συνεκτιμηθεί ο παράγοντας << παιδί >> όταν πιθανολογείται η κατάκτηση του πρώτου τίτλου απόρριψης για τον μαθητή που μόλις ολοκληρώνει το Γυμνάσιο και επιδιώκει να δοκιμασθεί δυναμικότερα για την κατάκτηση των στόχων του. Στον χρόνο αυτό που συνήθως απαιτεί ενθάρρυνση και προώθηση για τον μαθητή, κατά προκλητικά άνιση και άδικη μεταχείριση σε σχέση με τους άλλους μαθητές της ιδίας βαθμίδας εκπαίδευσης, τα παιδιά αυτά,  θα χρεωθούν την επίσημη πρώτη απόρριψη ή την –όπως θα εκληφθεί από πολλά από αυτά –πρώτη  πιστοποίηση ανικανότητας. Είναι κατάφωρα άδικο και καταλυτικής σημασίας για την πρόοδο και την εξέλιξη των εν λόγω μαθητών να υποστούν την αρνητική αυτή αξιολόγηση, δίχως να τους παρέχεται δυνατότητα επιλογής ή αποφυγής.

Επιπροσθέτως η ανωτέρω επιτακτική συμμετοχή αυτών των μαθητών σε εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο Λύκειο, θέτει σε αμφιβολία την εδραιωμένη ομαλότητα στην οικογενειακή, οικονομική και κοινωνική ζωή τους, η δε μη εισαγωγή του μαθητή επιφέρει σοβαρές αντανακλάσεις και εκτροπές και ακυρώνει τους αντίστοιχους προγραμματισμούς των οικογενειών. Ο μαθητής,  αφενός μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής ή ακριβέστερα απόρριψης, θα λειτουργεί υπό την απειλή μιας τέτοιας γενικευμένης ανατροπής, που θα χρεωθεί στον ίδιο, αφετέρου μετά το πέρας αυτής και στην περίπτωση της μη εισαγωγής του, εκτός από το βάρος της προσωπικής του αποτυχίας, θα φέρει και αυτό της κατάρρευσης του οικογενειακού προγραμματισμού και των επεκτάσεών της. 

Ο νόμος στις μεταβατικές του διατάξεις μερίμνησε για τους μαθητές που αποφοίτησαν από το Γυμνάσιο και εισήχθησαν στο Λύκειο κατά το σχολικό έτος 2011-2012, ορίζοντας ότι για αυτούς δεν θα εφαρμοσθεί ο νέος νόμος και η διαδικασία των εξετάσεων, επίσης μερίμνησε  για τους μαθητές σχολείων που  αποχαρακτηρίζονται από πειραματικά σχολεία, ορίζοντας τα σχετικά με την εξακολούθηση της φοίτησής τους στη σχολική μονάδα τους, προκειμένου να μην διαταραχθεί η σταθερότητα και η αναγκαία ισορροπία στην μαθητική ζωή τους. Αδικαιολόγητα και παρά τις σαφείς, ρητές και απόλυτες διαβεβαιώσεις εκπροσώπου του Υπουργείου σε συνάντηση με τους γονείς και καθηγητές του σχολείου μας, που έλαβε χώρα την  7η  Απριλίου 2011, με μοναδικό θέμα το  προτεινόμενο τότε θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των προτύπων πειραματικών σχολείων, ότι της εφαρμογής του νέου νόμου θα εξαιρεθούν όλοι οι μαθητές που ήδη φοιτούν στα Γυμνάσια των Πειραματικών Σχολείων, ο νέος νόμος αγνόησε αυτούς παντελώς, αντιμετωπίζοντάς τους άδικα, αδικαιολόγητα άνισα και κατ΄ εξαίρεση αρνητικά, παραβιάζοντας κάθε έννοια δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω και προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος του αποκλεισμού, της άδικης μεταχείρισης των μαθητών που ήδη φοιτούν στο Πρότυπο- Πειραματικό Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, οι οποίοι υφίστανται  εν τέλει επιβολή κυρώσεων για τον λόγο αυτό, εξαιρετικώς και άνισα σε σχέση με όλους τους μαθητές των αντίστοιχων βαθμίδων, προσφέροντας σε αυτούς την εμπειρίας της απόρριψης,  ίσως δε για κάποιους και της ταυτότητας του αποτυχόντος και της επιφόρτισής τους με αγωνίες, βάρη και συνέπειες που θα λειτουργήσουν ανασταλτικά για την πρόοδό τους και που τελικά αναιρούν  οποιαδήποτε εκπαιδευτική και παιδαγωγική προσέγγιση, καθώς και οι  ανατρεπτικές σοβαρές επιπτώσεις στις οικογένειες σε σχέσει με τον προγραμματισμό τους, αλλά και στην κοινωνική ένταξη και ισορροπία των μαθητών, υποβάλλουμε αίτημα, όπως αντιμετωπίσετε τα ανωτέρω ζητήματα, είτε δια της τροποποίησης των ανωτέρω διατάξεων περί εισαγωγής μαθητών στο  Λύκειο, έστω δε των μεταβατικών διατάξεων του νόμου, ώστε ο χρόνος εφαρμογής του επίμαχου άρθρου 44 να τίθεται σε χρόνο μεταγενέστερο, μη καταλαμβάνοντα τους ήδη φοιτούντες στο Γυμνάσιο μαθητές, είτε δια της αναστολής εφαρμογής αυτών για αντίστοιχο ικανό χρόνο.

Πιστεύουμε ότι θα κατανοήσετε τα μέγιστα προβλήματα που θα  επιφέρει τυχόν εφαρμογή του νέου καθεστώτος εισαγωγής στους ανωτέρω μαθητές, οι οποίοι αδικούνται κατάφωρα και ελπίζουμε ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά  μας, εμμένοντας και υλοποιώντας την αρχική σας δέσμευση ως προς το ανωτέρω θέμα.

Μετά Τιμής

       Ο Πρόεδρος

Νίκος Κογιουμτσής

       Η Γ. Γραμματέας

Θάλεια Καλαβρυτινού-Σιλιτζόγλου

­­­­­­­

Advertisements

About sylogosevaggeliki

Σύλλογος Γονέων Προτύπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης
This entry was posted in ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s